Com puc demanar finançament

Què és el programa Artesans Energètics?

Introducció.

Catalana de Serveis Financers, SCoopC, treballa per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats, mitjançant les polítiques aprovades per les persones que la integren (Setè dels principis generals històrics de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) “interès per la comunitat”).

Estem convençuts que el nostre país té persones amb enormes qualitats, emprenedores. El treball financer ha de ser en favor de la seva dinàmica econòmica, constituint un suport efectiu per a aconseguir un nivell més elevat de qualitat de vida ciutadana (qualitat ambiental, benestar i identitat cultural).

Hem presentat en l’Assemblea general de socis, i aquesta ha donat la seva aprovació, un producte financer per a estimular l’auto producció d’energia sostenible. El préstec al titular de la instal·lació d’autoproducció, i soci comú de la cooperativa, seria com a màxim de 5.000,00 €, a un tipus d’interès anual baix, per a finançar fins a un màxim del 60% del cost de la inversió i fins a l’import màxim garantit per la subvenció municipal a l’IBI del titular de l’habitatge residencial.

En les consideracions que acompanyen aquesta proposta, també s’exposa el sistema de gestió.

El préstec “Artesans Energètics” ofereix millors condicions als socis que resideixen en municipis en els quals l’Ajuntament facilita la certificació de la bonificació anual de l’IBI, o l’endós en favor de la cooperativa.

La CSF gestiona el programa “Artesans Energètics” a través dels instal·ladors autoritzats pel Consell Rector, que són socis comuns de la cooperativa.

Confiem, en tot cas, que el programa “Artesans Energètics” ajudi a augmentar l’autoproducció d’energia sostenible, com una expressió de solidaritat amb les generacions futures.

 • Podrà ser client del programa “Artesans Energètics” el soci comú de la CSF que reuneixi les condicions següents:
  • Ha de tenir ingressos regulars.
  • Haurà de ser propietari de l’espai on s’instal·laran les plaques fotovoltaiques i els altres elements per al seu funcionament. En el cas de propietat horitzontal, el soci comú haurà d’aportar l’autorització de cessió de la comunitat de propietaris. En el cas de copropietat, el préstec s’atorgarà al soci comú.
  • Si els sol·licitants són comunitats, el tractament serà diferencial com a un soci comú que sol·licita un préstec general.
 • L’import del préstec serà com a màxim de 5.000,00 €, per a finançar fins a un màxim del 60% del cost de la inversió.
 • Tipus d’interès anual del 2,5% per un termini de 6 mesos fins al 4,5% per 60 mesos. Si s’aporta certificació de devolució de l’IBI, el tipus d’interès nominal baixa a l’1,6% per un termini de 6 mesos, fins al 3,5% per 60 mesos.
 • Comissió d’estudi de 50 €. Si el soci té una antiguitat superior als 12 mesos, disposarà d’una reducció equivalent a dos quotes trimestrals.
 • Termini de devolució màxim de 5 anys.
 • Quotes mensuals constants.

 1. El programa “Artesans Energètics” és un crèdit de consum?
 2. No, en el sentit de la regulació dels crèdits de consum.

  És un producte financer per a estimular l’autoproducció d’energia sostenible. És un préstec de la cooperativa a un soci, que durà a terme una activitat econòmica específica:

  1. El soci serà el titular de la instal·lació d’autoproducció,
  2. El soci demana el finançament en tant que soci comú de la cooperativa,
  3. En un programa en què col·labora l’instal·lador autoritzat que és soci comú de la cooperativa.
 3. Quin és l’import màxim del préstec?
 4. L’import màxim és de 5.000,00 €, a un tipus d’interès anual baix, per a finançar fins a un màxim del 60% del cost de la inversió, amb la garantia parcial de la subvenció municipal a l’IBI del titular de l’habitatge residencial.

 5. Quin és el tipus d’interès del préstec?
 6. El tipus d’interès nominal del préstec es calcularà en funció del termini de disposició:

  • 6 mesos: 2,50% anual
  • 12 mesos: 2,75% anual
  • 18 mesos: 3,00% anual
  • 24 mesos: 3,25% anual
  • 36 mesos: 3,50% anual
  • 60 mesos: 4,50% anual

  En el cas que el client, soci comú, aporti la certificació de la bonificació de l’IBI, que correspongui a la instal·lació, o el seu endós, es recalcularà el tipus d’interès del préstec a la baixa, a partir de la data de comunicació de la garantia, segons l’escalat següent:

  • 6 mesos: 1,60% anual
  • 12 mesos: 1,75% anual
  • 18 mesos: 2,00% anual
  • 24 mesos: 2,25% anual
  • 36 mesos: 2,50% anual
  • 60 mesos: 3,50% anual
 7. Quines són les despeses i comissions associades al préstec?
 8. Són cinc (5), d’acord amb els supòsits següents:

  1. Cal ser soci comú de la cooperativa.
  2. Només pot ser client el soci comú de la CSF. El soci comú pot rebre finançament per a una activitat econòmica, d’acord amb el que preveu l’article 8.1 dels estatuts socials. El client s’ha de comprometre a conservar el títol que l’acredita com a soci comú, fins al reemborsament íntegre del crèdit autoritzat.

   L’import de la participació en el capital social és de 100,00 €, per a les persones físiques, i de 300,00 €, per a les persones jurídiques, a 1 de gener de 2022. Si el soci comú formalitza la seva sol·licitud, amb motiu de la petició d’un finançament, el valor del títol de capital, se li deduirà del crèdit atorgat.

  3. La comissió d’estudi.
  4. La CSF meritarà una comissió d’estudi de cinquanta euros (50,00 €, IVA inclòs: 41,32 € de comissió i 8,68 € d’IVA).

   El soci comú, amb una antiguitat superior a 12 mesos, gaudirà d’un descompte de dues quotes trimestrals (34,28 €), en encarregar l’estudi d’un finançament del programa “Artesans Energètics”.

  5. La comissió d’obertura.
  6. La CSF meritarà una comissió d’obertura de trenta euros (30,00 €) si el client demana que el valor del préstec se li transfereixi al seu compte personal. La CSF no meritarà cap comissió d’obertura si el client accepta, de forma fefaent, que el préstec es transfereixi de forma íntegra a l’instal·lador autoritzat per a cancel·lar la factura del client.

  7. Comissions per incidències.
   1. Comissions i despeses de reclamació de deutes.
   2. La CSF meritarà vint euros (20,00 €) en el cas de reclamació d’un impagat. La comissió ha de cobrir el cost de les gestions especials de la CSF de reclamació del deute. La comissió s’aplicarà a cada valor impagat.

   3. Comissió per ajornament.
   4. La CSF meritarà una comissió d’ajornament, de fins al 4% de l’import ajornat, si el client demana ajornar algun/s pagaments.

   5. Costos per serveis demanats pel client.
   6. La CSF posarà a disposició del client la informació del seu extracte de compte, en l’apartat del web reservat als socis. La CSF meritarà els costos següents:

    • De modificació del compte bancari de domiciliació: 5,00 €, amb rebut independent.
    • Duplicat d’extractes, contractes o altres documents: 5,00 €, amb rebut independent.
    • Altres serveis sol·licitats pel client es pressupostaran a raó de 25 €/hora.
  8. Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial.
  9. La CSF meritarà una comissió del 0,5% del capital reemborsat anticipadament si el temps que resta per liquidar la totalitat del deute és inferior a 1 any. En el cas que sigui superior, la comissió serà de l’1%.



Podeu fer una simulació del préstec fent servir aquesta   calculadora financera  . Pots veure l'escalat de tipus d'interès i terminis dins l'apartat de FAQS.


Si ja ets soci, trobaràs el formulari de sol·licitud i els detalls de les condicions dins l'àrea de socis.