Com puc demanar finançament

Què és el programa Artesans Energètics?

Introducció.

Catalana de Serveis Financers, SCoopC, treballa per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats, mitjançant les polítiques aprovades per les persones que la integren (Setè dels principis generals històrics de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) “interès per la comunitat”).

Estem convençuts que el nostre país té persones amb enormes qualitats, emprenedores. El treball financer ha de ser en favor de la seva dinàmica econòmica, constituint un suport efectiu per a aconseguir un nivell més elevat de qualitat de vida ciutadana (qualitat ambiental, benestar i identitat cultural).

L'Assemblea general de socis ha aprovat un producte financer per a estimular l'auto producció d'energia sostenible i d'aïllament dels habitatges, amb el nom Artesans Energètics.

Contempla tres modalitats de préstec al titular de la inversió, i soci comú de la cooperativa, amb el detall del finançament màxim que es correspon amb un màxim d’inversió individual, s’indica per a cada modalitat:


El préstec “Artesans Energètics” permet millorar a la baixa el tipus d'interès ofert als socis, quan aquests poden la certificació de la bonificació de l'IBI (en més de 250 municipis els ajuntaments tenen una ordenança fiscal al respecte), o l'endós d'algun ajut dels programes "Next Generation" de la Unió Europea.

La CSF gestiona el programa "Artesans Energètics" a través dels instal·ladors autoritzats pel Consell Rector, que són socis comuns de la cooperativa.

Confiem que el programa “Artesans Energètics” ajudi a augmentar l’autoproducció d'energia més neta , com una expressió de solidaritat amb les generacions futures.

 • Podrà ser client del programa “Artesans Energètics” el soci comú de la CSF que reuneixi les condicions següents:
  • Ha de tenir ingressos regulars.
  • Haurà de ser propietari de l’espai on s’instal·laran les plaques fotovoltaiques i els altres elements per al seu funcionament. En el cas de propietat horitzontal, el soci comú haurà d’aportar l’autorització de cessió de la comunitat de propietaris. En el cas de copropietat, el préstec s’atorgarà al soci comú.
  • Si els sol·licitants són comunitats, el tractament serà diferencial com a un soci comú que sol·licita un préstec general.
 • L'import del préstec serà com a màxim de 5.000,00 € per la instal·lació de plaques fotovoltaiques o aïllament tèrmic i de 12.000 € per la instal·lació d'aerotèrmia, per a finançar fins a un màxim del 60% del cost de la inversió.
 • Tipus d'interès anual:
  • a 12 mesos: 4,00% anual
  • a partir de 12 fins a 18 mesos: 4,25% anual
  • a partir de 18 fins a 24 mesos: 4,50% anual
  • a partir de 24 fins a 36 mesos: 5,00% anual
  • a partir de 36 fins a 60 mesos: 6,00% anual

  Si s'aporta certificació de devolució de l'IBI, el tipus d'interès nominal baixa a:

  • a 12 mesos: 3,50% anual
  • a partir de 12 fins a 18 mesos: 3,75% anual
  • a partir de 18 fins a 24 mesos: 4,00% anual
  • a partir de 24 fins a 36 mesos: 4,50% anual
  • a partir de 36 fins a 60 mesos: 5,50% anual
 • Comissió d'estudi de 20 €. Si el soci té una antiguitat superior als 12 mesos, quedarà exempt de la comissió d'estudi.
 • Termini de devolució màxim de 5 anys.
 • Quotes mensuals constants.

Catalana de Serveis Financers ajuda les inversions col·lectives o comunitàries amb el finançament de la participació del soci de la nostra cooperativa en un projecte conjunt amb altres persones, sòcies o no, de la cooperativa.

El finançament es centra en la inversió que li correspon al soci que demana el préstec, d'acord amb la certificació del repartiment per coeficient aportat per l'instal·lador, que és soci de la cooperativa.


Per participar en el programa d'Artesans Energètics com empresa instal·ladora, primer has de ser soci comú de la cooperativa. Si encara no ho ets, pots fer-te'n en aquest   enllaç.  

Quan ja formis part com a soci comú de la cooperativa, podràs accedir a l'àrea privada amb la teva clau de seguretat. Allà hi trobaràs com apuntar-te al programa Artesans Energètics.

La participació en el programa d'Artesans Energètics et permetrà, a part d'oferir els serveis que habitualment ja prestes als teus clients, oferir-los l'accés a un finançament amb unes condicions molt avantatjoses. La cooperativa et donarà les eines per tal d'iniciar la tramitació de la sol·licitud de finançament per part del client si així ho desitja.


 1. El programa "Artesans Energètics" és un crèdit de consum?
 2. No, en el sentit de la regulació dels crèdits de consum.

  És un producte financer per a estimular l'autoproducció d'energia sostenible. És un préstec de la cooperativa a un soci, que durà a terme una activitat econòmica específica:

  1. El soci serà el titular de la instal·lació d'autoproducció,
  2. El soci demana el finançament en tant que soci comú de la cooperativa,
  3. En un programa en què col·labora l'instal·lador autoritzat que és soci comú de la cooperativa.
 3. Què puc finançar?
 4. El programa "Artesans Energètics" compren el finançament de:

  • La instal·lació de plaques fotovoltaiques, en habitatges particulars o en comunitats
  • L'aïllament tèrmic dels habitatges
  • La instal·lació d'aerotèrmia
 5. Quin és l'import màxim del préstec?
 6. L’import màxim depèn del tipus d'instal·lació. Per plaques fotovoltaiques o aïllament tèrmic, l'import màxim a finançar és de 5.000,00 €; per aerotèrmia, és de 12.000 €. Per a totes les modalitats, oferim un tipus d'interès anual baix. L'import a finançar no podrà superar el 60% del cost de la inversió, amb la garantia parcial de la subvenció municipal a l'IBI del titular de l'habitatge residencial.

 7. Quin és el tipus d'interès del préstec?
 8. El tipus d'interès nominal del préstec es calcularà en funció del termini de disposició:

  • a 12 mesos: 4,00% anual
  • a partir de 12 fins a 18 mesos: 4,25% anual
  • a partir de 18 fins a 24 mesos: 4,50% anual
  • a partir de 24 fins a 36 mesos: 5,00% anual
  • a partir de 36 fins a 60 mesos: 6,00% anual

  En el cas que el client, soci comú, aporti la certificació de la bonificació de l'IBI, que correspongui a la instal·lació, o el seu endós, es recalcularà el tipus d'interès del préstec a la baixa, a partir de la data de comunicació de la garantia, segons l’escalat següent:

  • a 12 mesos: 3,50% anual
  • a partir de 12 fins a 18 mesos: 3,75% anual
  • a partir de 18 fins a 24 mesos: 4,00% anual
  • a partir de 24 fins a 36 mesos: 4,50% anual
  • a partir de 36 fins a 60 mesos: 5,50% anual
 9. Quines són les despeses i comissions associades al préstec?
 10. Són cinc (5), d'acord amb els supòsits següents:

  1. Cal ser soci comú de la cooperativa.
  2. Només pot ser client el soci comú de la CSF. El soci comú pot rebre finançament per a una activitat econòmica, d'acord amb el que preveu l'article 8.1 dels estatuts socials. El client s'ha de comprometre a conservar el títol que l'acredita com a soci comú, fins al reemborsament íntegre del crèdit autoritzat.

   L'import de la participació en el capital social és de 100,00 €, per a les persones físiques, i de 300,00 €, per a les persones jurídiques, a 1 de gener de 2022. Si el soci comú formalitza la seva sol·licitud, amb motiu de la petició d’un finançament, el valor del títol de capital, se li deduirà del crèdit atorgat.

  3. La comissió d'estudi.
  4. La CSF meritarà una comissió d'estudi de vint euros (20,00 €, IVA inclòs: 16,53 € de comissió i 3,47 € d'IVA).

   El soci comú, amb una antiguitat superior a 12 mesos, quedarà exempt de la comissió d'estudi, en encarregar l'estudi d'un finançament del programa "Artesans Energètics".

  5. La comissió d'obertura.
  6. La CSF meritarà una comissió d'obertura de trenta euros (30,00 €) si el client demana que el valor del préstec se li transfereixi al seu compte personal. La CSF no meritarà cap comissió d'obertura si el client accepta, de forma fefaent, que el préstec es transfereixi de forma íntegra a l'instal·lador autoritzat per a cancel·lar la factura del client.

  7. Comissions per incidències.
   1. Comissions i despeses de reclamació de deutes.
   2. La CSF meritarà vint euros (20,00 €) en el cas de reclamació d'un impagat. La comissió ha de cobrir el cost de les gestions especials de la CSF de reclamació del deute. La comissió s'aplicarà a cada valor impagat.

   3. Comissió per ajornament.
   4. La CSF meritarà una comissió d'ajornament, de fins al 4% de l'import ajornat, si el client demana ajornar algun/s pagaments.

   5. Costos per serveis demanats pel client.
   6. La CSF posarà a disposició del client la informació del seu extracte de compte, en l'apartat del web reservat als socis. La CSF meritarà els costos següents:

    • De modificació del compte bancari de domiciliació: 5,00 €, amb rebut independent.
    • Duplicat d'extractes, contractes o altres documents: 5,00 €, amb rebut independent.
    • Altres serveis sol·licitats pel client es pressupostaran a raó de 25 €/hora.
  8. Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial.
  9. La CSF meritarà una comissió del 0,5% del capital reemborsat anticipadament si el temps que resta per liquidar la totalitat del deute és inferior a 1 any. En el cas que sigui superior, la comissió serà de l’1%.


 


 

Una solució per a cada necessitat

Calcula el teu préstec

Pots veure l’escalat de tipus d’interès i terminis
dins l’apartat de Detalls del programa.

Comprova si compleixes els
criteris d’atorgament


Si ja ets soci, trobaràs el formulari de sol·licitud i els detalls de les condicions dins l’àrea de socis.