Convocatòria d’Assemblea General Ordinària – 20 de març de 2021

Data: Dissabte 20 de març de 2021.

Horari de la segona convocatòria: A partir de les 11h, i fins a les 14h.

Lloc: Canal telemàtic.

Persones convocades:

a) Amb veu i vot: Socis comuns al corrent de les seves obligacions econòmiques. Socis compromisaris en representació dels socis col·laboradors, amb veu i vot.

b) Sense vot: Hi poden asistir amb veu, però sense vot, els socis col·laboradors i, també, els socis comuns que no estàn al corrent de pagament.

Ordre del dia:

1- Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.

2- Nomenaments d’interventors d’acta.

3- Presentació i aprovació dels comptes 2020.

4- Proposta de modificació dels estatuts per adequar-los al pla d’expansió de la CCSF.

5- El pla d’expansió de la CCSF.

6- Les primeres operacions de crèdit de la CCSF

7- El procediment per a l’aprovació d’inversions

8- Torn obert de paraules.

Consell Rector, Barcelona, 24 de febrer de 2021.