Quins són els drets dels socis de la cooperativa?

Els drets dels socis  estan recollits en l’article 16 dels Estatuts i el dret d’informació, en l’article 18. En presentem un resum, perquè en puguis fer el seguiment, en els mateixos Estatuts:

 1. Participar en l’objecte social de la cooperativa (art. 16.a)
 2. Elegir i ser elegit per als càrrecs de la cooperativa (art. 16.b)
 3. Participar, amb veu i vot, en l’adopció de tots els acords de l’Assemblea General (art. 16.c).
 4. Dret a la informació sobre els propis interessos econòmics i socials a la cooperativa (art. 16.d, i art. 18.4).
 5. Dret a examinar el Llibre Registre de Socis i el Llibre d’Actes, per actes que continguin acords que l’afectin particularment.
 6. Dret al millor coneixement possible del funcionament i de la gestió de la cooperativa (art. 18.1). Amb els mitjans que disposa la Llei de Cooperatives (art. 18.2).
 7. Dret a ser informats dels Estatuts i dels reglaments interns. Dels acords que els afectin (art. 18.3).
 8. Dret a examinar els temes que es sotmetran a la consideració en una Assemblea General (art. 18.5, art. 18.6 i art. 18.7).
 9. Participar dels excedents (art. 16 f)
 10. Percebre el reemborsament de la seva aportació al capital social, al valor actualitzat aprovat en els comptes anuals (art. 16 e).
 11. Els que resultin dels acords dels òrgans de govern (art. 16 g)