Quins són els deures dels socis de la cooperativa?

Els deures dels socis  estan recollits en l’article 17 dels Estatuts. En presentem un resum, per a que en puguis fer el seguiment, en els mateixos Estatuts:

  1. Realitzar les obligacions compromeses (art. 17 a).
  2. Col·laborar plenament en l’assoliment dels objectius de la cooperativa (art. 17 b).
  3. Guardar secret sobre els assumptes i dades que puguin perjudicar els interessos socials de la cooperativa (art. 17 c).
  4. Assistir a les reunions de l’Assemblea General i d’altres òrgans de govern on sigui convocat (art. 17 d).
  5. Acceptar els càrrecs socials (art. 17 e).
  6. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern (art. 17 f).
  7. Facilitar la prestació dels serveis cooperatius (art. 17 g).
  8. Participar en les activitats de cooperació i intercooperació (art. 17 h).
  9. Fer el desemborsament al capital social i de les quotes aprovades en la seva modalitat de soci (art. 17 i)
  10. Complir els deures que resultin de la Llei de Cooperatives, els Estatuts de la Cooperativa i els reglaments interns (art. 17. j).