Què significa ser soci comú?

El soci comú és el que desitja dur a terme activitats financeres amb la cooperativa. Amb una durada indeterminada o amb una durada temporal vinculada a un projecte determinat. El soci comú, persona física o persona jurídica, és la base de tota l’activitat cooperativista.

Els socis comuns, entre altres, tenen dret a:

  1. Que les seves aportacions al capital social de la cooperativa es comptabilitzin de forma separada.
  2. A rebre la informació de les activitats de la cooperativa.
  3. A participar en les activitats de la cooperativa, de forma activa:
  4. Presentant projectes d’inversió.
  5. Aportant, amb altres socis, recursos per a impulsar un projecte d’inversió, en una comunitat financera.
  6. A assistir a les Assemblees Generals de socis, amb veu i vot.
  7. A elegir i ser elegits en els càrrecs de la cooperativa.

Els socis comuns contribueixen al sosteniment de les despeses de la cooperativa amb una quota trimestral de 17,14 €, establerta l’any 2018, l’import de la qual no s’ha modificat