Què significa ser soci col·laborador?

Els socis col·laboradors ho són per un període mínim de 12 mesos. Entre altres, tenen dret a:

  1. Que les seves aportacions al capital social de la cooperativa es comptabilitzin de forma separada.
  2. A rebre la informació de les activitats de la cooperativa i decidir, en el moment que ho desitgin, si volen adoptar la modalitat de soci comú.
  3. A assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb veu. Per acord de l’Assemblea General de 5 de desembre de 2020, els socis col·laboradors poden representar fins  un màxim del 40 % dels drets de vot en l’Assemblea.  Els drets de vot dels socis col·laboradors, persona física, els exerceixen els socis compromissaris.  Aquests, disposen de l’aval d’un mínim de tres socis col·laboradors.

Els socis col·laboradors tenen les mateixes obligacions que els socis comuns, excepte la de contribuir a la quota trimestral de 17,14 €.