Els socis rebran interessos o altres incentius?

A diferència de les accions d’una empresa privada, les aportacions al capital de la cooperativa no permeten la distribució de beneficis, tot i que és possible que el valor de la participació augmenti en proporció al desenvolupament i creixement dimensional de la societat.

En canvi hi haurà un pagament efectiu d’interessos en cas de subscripció de Títols Participatius.