Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària – 28 de novembre de 2020

Data: Dissabte 28 de novembre de 2020.

Horari de la segona convocatòria: A partir de les 11h, i fins a les 14h.

Lloc: Canal telemàtic.

Persones convocades:

a) Amb veu i vot: Socis comuns al corrent de les seves obligacions econòmiques. Socis compromisaris en representació dels socis col·laboradors, amb veu i vot.

b) Sense vot: Hi poden asistir amb veu, però sense vot, els socis col·laboradors i, també, els socis comuns que no estàn al corrent de pagament.

Ordre del dia:

1- Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.

2- Aprovacions prèvies.
a) Interventors d’acta de l’Assemblea General.
Es proposen la Sra. Mercè Palomera Barbany sòcia número 29 i el Sr. Jordi Alarcos Carbonell, soci núm. 1.
b) Ratificació, en votació dels socis comuns del Reglament d’elecció de socis
compromissaris en representació dels socis col·laboradors, que desplega l’acord 2020/09/01 de la sessió de 5 de setembre de l’Assemblea General.
Si es aprovat, s’incorporen al cens de la sessió de l’Assemblea General, amb veu i vot, els compromissaris dels socis col·laboradors.

3- Debat, si s’escau, de les al·legacions del Sr. Joan Olivé Mallafrè a l’Assemblea General, sobre la resolució d’expulsió com a soci, acordada pel Consell Rector en la seva sessió de 21 d’octubre i comunicada el 26 d’octubre.

4- Nomenament d’una vacant en el Consell Rector.
Atesa la baixa, per raons personals, de la Sra. Laura Aran, es convoca als socis que vulguin presentar candidatura al Consell Rector.
Les candidatures poden presentar-se fins el dijous 3 de setembre de 2020, a les 23h59, a l’adreça secretaria@catalanasf.cat amb l’aval de 10 socis. Si no es presenta cap candidatura, els socis comuns al corrent de pagament podran formalitzar-la en la reunió de l’Assemblea.

5- Presentació de la gestió del Consell Rector. Sr. Jaume Miquel March.
a) L’estat de gestió i la influència de la situació generada per l’impacte de la COVID-19.
b) L’estat de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, 2017.
c) L’estat de la provisió de deutes reconeguts a la Sra. Marta Poch.
d) Els treballs de les comissions i el pla estratègic de la Cooperativa.
e) La posada en funcionament de la intranet en el web.
f) La previsió de tancament dels comptes de 2020.

PAUSA.

6- Aprovació del Pla estratègic 2020-2023. Sr. Jaume Miquel March, president.

7- Precs i preguntes.

Consell Rector, Barcelona, 13 de novembre de 2020.